C FM 根据许可协议授权认证

CFM56-5A/5B发动机托架

D71STA00004G08

CFM56-5A/5B发动机托架

CFM56-5A/5B发动机托架

Dedienne Aerospace CFM56-5A-5B engine stand

CFM56-5A/5B 发动机托架规格

CFM56-5A/5B 发动机托架规格

 • 重量

  2415千克[5,290磅]

 • 尺寸

  4420 mm X 2413 mm X 1549 mm [174 in X 95 in X 61 in]

 • 用途

  运输, 安装和拆卸CFM56-5A/5B发动机

 • 连接点

  风扇架/涡轮后框架

 • 推力点

  在发动机托架的托架上

 • 平衡重

  有 — 在全推力运转期间平衡重量

 • 提升系统

  无 | 垂直位置:1个

 • 脚轮类型

  旋转脚轮;带2个针齿销的双轮

 • 脚轮位置

  4个(地面位置/发动机位置/改变提升杆方向的中间路线/空机托架脚轮位置)

 • 隔离

  托架和小车之间设有8个减震架 — 在运输过程中保护发动机免受冲击, 振动和加速影响

 • 堆叠

  是(数量:3)

 • 牵引能力

  Forward and Aft

CFM56-5A/5B ENGINE STAND STOCK & LEASE

CFM56-5A/5B ENGINE STAND STOCK & LEASE

LOCATIONS STATUS REQUEST A QUOTE
Miami, USA
Assembly / In production
Cincinnati, USA
1 in stock
Toulouse, FRANCE
4 in stock
Dubai, MEA
Assembly / In production
Singapore, ASIA
Assembly / In production
Zhuhai, CHINA
Assembly / In production
最佳

Hello

What are you looking for?

联系我们